KOD -10%: A00007819001

Kod nie ma terminu ważności, nie ma też limitu użyć. Kod do wykorzystania przy zakupie online polisy podróżnej na: online.warta.pl

Zalety ubezpieczenia Warta Travel:

Ochrona zdrowia

Jeżeli podczas podróży zagranicznej, w trakcie okresu ubezpieczenia, nagle zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi, pokryje koszty Twojego leczenia.
Zakres ochrony obejmuje również zaostrzenie choroby przewlekłej, bez konieczności dodatkowych rozszerzeń i dopłat.
Do wysokości wskazanej sumy ubezpieczenia ubezpieczenie pokryje koszty zorganizowania i opłat za:
1. pobyt i leczenie w szpitalu,
2. wizyty lekarskie,
3. badania, zabiegi, operacje zlecone przez lekarza,
4. zakup lekarstw i środków opatrunkowych, a także pomocniczych środków ortopedycznych, takich jak stabilizatory, kule i laski do chodzenia, temblak, szyny, gorsety, kołnierze, pasy stabilizujące. Dodatkowo:
1. koszty leczenia stomatologicznego do wysokości 1000 zł,
2. naprawa/zakup okularów/protez do wysokości 2000 zł.

Ratownictwo i transport medyczny

W sytuacji zagrożenia Twojego zdrowia i życia zorganizowana zostanie dla Ciebie bezkosztowo akcja ratunkowa, a następnie transport z miejsca zdarzenia do placówki medycznej. Jeżeli ze względu na stan zdrowia Twój powrót do kraju nie będzie mógł odbyć się planowanym środkiem transportu, zorganizowany zostanie dla Ciebie transport w warunkach zalecanych przez lekarza, zapewniających Twoje bezpieczeństwo.

Organizacja pomocy na miejscu

W zależności od Twoich potrzeb zorganizowane zostaną dla Ciebie bezkosztowo: doraźna pomoc medyczna, wcześniejszy powrót do kraju, powrót do kraju osób bliskich, przedłużenie ochrony o 48 godzin, kontynuacja podróży, opieka nad nieletnimi dziećmi, zastępczy kierowca, odwiedziny osoby przez Ciebie wskazanej, zakwaterowanie na czas rekonwalescencji, pomoc tłumacza.

Opcje dodatkowe:

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
 – śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 – stały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczenie można zawrzeć nawet na 100 000 zł.

BAGAŻ PODRÓŻNY

Ochroną objęte zostaną przedmioty osobistego użytku (wraz z walizkami, torbami, plecakami) i sprzęt sportowy.

Oznacza to, ze wszystkie rzeczy służące do użytku podczas podróży są objęte ochroną ubezpieczeniową (z wyjątkiem krótkiego katalogu wyłączeń np. dzieła sztuki, instrumenty muzyczne). Umowę można zawrzeć na max sumę ubezpieczenia 10 000 zł.

Odszkodowanie wypłacone zostanie za m.in. utratę bagażu wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku, czy  wypadku środka komunikacji, a także uszkodzenie lub zniszczenie bagażu wskutek zdarzenia losowego lub nieszczęśliwego wypadku potwierdzonego dokumentacja medyczną.

Ponadto zwrócone zostaną wydatki na zakup odzieży i przyborów toaletowych w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przez zawodowego przewoźnika lotniczego licząc od 5-tej godziny od chwili przylotu do celu podróży.

Dodatkowo zwrócone zostaną wydatki poniesione na zakup posiłku, noclegu, czy przedmiotów niezbędnych do osobistego użytku w związku z udokumentowanym opóźnieniem lub odwołaniem lotu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone podczas podróży, w tym również w mieniu stanowiącym wyposażenie hotelu, ośrodka turystycznego, kwater prywatnych.

Ubezpieczenie to można zawrzeć nawet na sumę 1 000 000 zł.

KONTYNUACJA LECZENIA POWYPADKOWEGO W RP

Ubezpieczenie to obejmuje koszty leczenia do sumy 5 000 zł oraz koszty rehabilitacji związane z nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce poza granicami RP – tu limit wynosi 500 zł.

KOSZTY ODWOŁANIA PODRÓŻY

Przedmiotem ubezpieczenia są straty finansowe poniesione przez Ubezpieczonego z przyczyn od niego niezależnych wynikając z odwołania podróży (odwołanie uczestnictwa w podróży, anulowanie biletu podróżnego, anulowanie noclegu).

Ubezpieczenie można zawrzeć w dowolnym terminie nie później, niż na 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia podróży.

Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 20 000 zł.

Ubezpieczenie kosztów odwołania podróży można zawrzeć również jako samodzielne ryzyko na polisie.

ZNIESIENIE UDZIAŁU WŁASNEGO W WYNAJĘTYM SAMOCHODZIE

Przedmiotem ubezpieczenia jest kwota stanowiąc udział własny Ubezpieczonego określona w umowie najmu jednego samochodu, jaką Ubezpieczony pokrył we własnym zakresie w związku z wystąpieniem w nim szkody polegającej na uszkodzeniu samochodu w wyniku kolizji lub wypadku komunikacyjnego podczas podróży zagranicznej.

Suma ubezpieczenia wynosi 5 000 zł.