Ubezpieczenia pojazdu

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to ochrona każdego posiadacza pojazdów mechanicznych i każdego kierującego przed skutkami finansowymi, mogącymi wyniknąć z tytułu szkód spowodowanych w następstwie ruchu pojazdu.

W przypadku, gdy Ty lub Twój pojazd wyrządzi szkodę osobie trzeciej lub w mieniu tej osoby, ubezpieczyciel przejmie na siebie obowiązek wypłaty świadczenia poszkodowanym lub odszkodowania za zniszczony pojazd.

Autocasco to zabezpieczenie chroniące przed skutkami start finansowych powstałych w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu.

W przypadku uszkodzenia pojazdu ubezpieczyciel zapewni wypłatę środków na jego naprawę, jeżeli natomiast dojdzie do całkowitego zniszczenia lub kradzieży pojazdu, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie równe wartości utraconego pojazdu.

AC Mini jest rozwiązaniem dla osób, które nie potrzebują pełnej ochrony AC.

AC Mini może obejmować następujące zdarzenia:

 • zdarzenie ze zwierzęciem,
 • kradzież pojazdu,
 • uszkodzenia spowodowane przez wodę, burze, opady gradu i inne żywioły,
 • szkoda całkowita.

Assistance to usługa, która polega na zorganizowaniu natychmiastowej i profesjonalnej pomocy w przypadku pojawienia się nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu.
Ubezpieczenie to może zwykle zostać zawarte w różnych wariantach.

Najczęściej ubezpieczenie Assistance obejmuje zorganizowanie pomocy w przypadku pojawienia się następujących zdarzeń związanych z pojazdem:

 • wypadku,
 • awarii,
 • kradzieży.

Ubezpieczenie NNW to zabezpieczenie finansowe na wypadek odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym niezależnie od tego która strona ponosi winę. Jeżeli ulegniesz takiemu wypadkowi, ubezpieczyciel wypłaci Tobie lub Twoim bliskim świadczenie, które może wspomóc finansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji, lub pozwoli wypełnić lukę finansową spowodowaną nieobecnością w pracy. 

Ubezpieczenie NNW zawierane jest na konkretną sumę, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie szyb w pojeździe to ochrona na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia szyb w samochodzie, bez ryzyka utraty zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia Autocasco . W przypadku szkody szybowej ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty naprawy lub wstawienia nowej szyby.

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku (z późń. zm) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego zarejestrowanego na terytorium RP za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państw będących członkami systemu Zielonej Karty wymienionych w dokumencie ubezpieczenia.

Aktualna lista krajów, na terenie których obowiązuje wymóg posiadania Zielonej Karty dostępna pod adresem www.pbuk.pl

Posiadacz lub kierowca pojazdu mechanicznego odpowiadają za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem tego pojazdu, na podstawie prawa państwa, na terytorium którego nastąpiło zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową.

OC krótkoterminowe zapewnia taką samą ochronę co zwykłe OC. Zwykle zawierane jest na 30 dni.

OC krótkoterminowe można wykupić dla:

 • dla pojazdów zarejestrowanych tymczasowo (na okres 30 dni),
 • dla pojazdów sprowadzonych na zagranicznych rejestracjach (na okres 30 dni),
 • dla pojazdów historycznych,
 • dla pojazdów wolnobieżnych,
 • dla pojazdów w komisach lub osób, które prowadzą działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży lub pośrednictwie w sprzedaży pojazdów (na okres 30 dni). Pod warunkiem, że samochód jest własnością komisu lub takiej osoby.
 • Ochrona zniżek OC/AC – gwarancja utrzymania zniżek po szkodzie.
 • Ubezpieczenie opon – zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia kół, opon lub dętek.
 • Ubezpieczenie bagażu – ochrona rzeczy osobistych oraz środków obrotowych przewożonych samochodem.
 • BLS – możliwość zgłoszenia szkody we własnym zakładzie ubezpieczeń w przypadku uszkodzenia pojazdu przez osobę posiadającą ubezpieczenie OC w innym zakładzie.
 • GAP – zabezpieczenie straty finansowej, która powstaje na skutek utraty wartości pojazdu w czasie. W razie szkody GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością początkową samochodu a jego aktualną ceną rynkową.