Ubezpieczenia dla rolników

Zgodnie z ustawą (o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych. Obowiązek ten nie dotyczy firm zajmujących się działalnością rolniczą typu: Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne czy Spółdzielnie Kółek Rolniczych, spółek z o.o., spółek akcyjnych ani innego typu agrofirm.

Pakiet to program kompleksowego ubezpieczenia skierowany do:

 • rolników indywidualnych prowadzących gospodarstwo rolne, przekraczające łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega ono w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym
 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, posiadających gospodarstwo rolne

Na część obowiązkową Pakietu składają się:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (wraz z późniejszymi zmianami)
 • ubezpieczenie budynków rolniczych – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (wraz z późniejszymi zmianami)
 • oraz co najmniej jedno z ubezpieczeń zawartych w części dobrowolnej Pakietu

W ramach części dobrowolnej Pakietu oferta daje możliwość ubezpieczenia:

 • mienia w gospodarstwie rolnym: pomieszczeń, budynków nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu, budowli, maszyn i sprzętu rolniczego, urządzeń mechanicznych, ziemiopłodów, materiałów i zapasów, zwierząt gospodarskich od ognia i innych zdarzeń losowych
 • maszyn rolniczych i innego sprzętu rolniczego w zakresie AGROCASCO tj.: od wypadku, ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży i rabunku
 • stałych elementów wewnątrz budynku mieszkalnego i ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i wandalizmu oraz przepięcia
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest ofertą obowiązkowego ubezpieczenia zgodnie z zapisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 lipca 2003 r.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczeniem OC rolników objęta jest odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa.

Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, jak również osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za szkodę wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego, a będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.

Polskie prawo nakłada obowiązek ubezpieczania budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 lipca 2003 r.

Rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, od ognia i innych zdarzeń losowych. Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

Ubezpieczeniem objęte są budynki mieszkalne i gospodarcze z wyłączeniem budynków, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia, przeznaczonych do rozbiórki oraz namiotów i tuneli foliowych.

Rolnikowi przysługuje odszkodowanie za szkody spowodowane przez: ogień , huragan, powódź, podtopienie, deszcz naturalny, grad, opady śniegu, piorun, eksplozję, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawinę, upadek statku powietrznego.

Ubezpieczenie Agrocasco zapewnia ochronę ubezpieczeniową maszyn rolniczych i innego sprzętu rolniczego stanowiących własność Ubezpieczającego, np.:

 • kombajny rolnicze,
 • ciągniki,
 • sadzarki i glebogryzarki ciągnikowe,
 • agregaty uprawowe,
 • kultywatory, siewniki, rozrzutniki, kosiarki, prasy, młocarnie,
 • środki transportowe bez własnego napędu (przyczepy, naczepy, wozy).

Maszyny rolnicze i sprzęt rolniczy mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód spowodowanych przez:

 • wypadek
 • ogień, wypadek, huragan, powódź, zalanie, grad, piorun, wybuch, obsunięcie się ziemi, lawinę, upadek statku powietrznego, deszcz nawalny
 • oraz dodatkowo na wniosek Klienta przez kradzież i rabunek