Pozostałe ubezpieczenia

Prowadzenie działalności zawodowej, wykonywanie czynności zawodowych wiąże się z dużą odpowiedzialnością.
Ubezpieczenie OC ochroni Twój majątek przed finansowymi obciążeniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej innej osobie w wyniku prowadzonej działalności zawodowej lub wykonywania zawodu.

Ubezpieczenie dla:

 • osób prawnych,
 • osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które prowadzą działalność gospodarczą.

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla:

 • osób prawnych,
 • osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które prowadzą działalność gospodarczą,

które zawodowo zajmują się przewozem ładunków i spedycją na terenie Polski lub w ruchu międzynarodowym.

Ubezpieczenie w podstawowym zakresie obejmuje:

 • wypłatę odszkodowania właścicielowi towaru, jeśli np. z powodu złych warunków na drodze lub wypadku towar nie zostanie dostarczony na czas,
 • pokrycie kosztów przechowania ładunku – np. na czas naprawy uszkodzonych pojazdów,
 • zwrot niezbędnych kosztów, poniesionych przez Twoją firmę, aby zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej rozmiary (nawet jeśli się to nie uda) – np. przeładunku, podstawienia dodatkowego pojazdu do dalszego transportu,
 • pokrycie kosztów pracy ekspertów, którzy ustalą okoliczności, przyczyny i rozmiary szkody,
 • refundację kosztów sądowej obrony i kosztów postępowań sądowych – w tym mediacji i postępowań pojednawczych.

Zakres podstawowy może zostać rozszerzony o następujące klauzule:

 • przewóz towarów niebezpiecznych (ADR),
 • przewóz żywych zwierząt,
 • przewóz leków,
 • skutki rozboju,
 • uszkodzenie palet i kontenerów, które są opakowaniem lub zabezpieczeniem towaru,
 • usunięcie pozostałości po szkodzie, w tym utylizację uszkodzonego towaru,
 • szkody, które powstały w czasie postoju poza strzeżonym parkingiem.

Ryzyko nieszczęśliwego wypadku dotyczy każdego z nas i zwykle pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie. Na szczęście dobre ubezpieczenie NNW jest w stanie złagodzić jego skutki, szczególnie te finansowe.

 • ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę,
 • podwójna wypłata sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego,
 • wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • możliwość uzyskania wypłaty trzykrotności sumy ubezpieczenia w przypadku wyboru świadczenia Trwały uszczerbek na zdrowiu z progresją,
 • możliwość wyboru świadczeń dodatkowych, m.in. trwały uszczerbek na zdrowiu, poważny uraz, złamania kości, oparzenia lub odmrożenia ciała, pobyt w szpitalu, trwała niezdolność do pracy zarobkowej, rehabilitacja,
 • ochrona również w przypadku zdarzeń powstałych w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wyczynowego uprawiania sportu.

Zakres podstawowy obejmuje:

 • śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego.

Zakres dodatkowy obejmuje:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu z progresją,
 • poważny uraz,
 • złamania kości, oparzenia lub odmrożenia ciała,
 • pobyt w szpitalu,
 • trwałą niezdolność do pracy zarobkowej,
 • czasową niezdolność do pracy lub nauki,
 • koszty leczenia,
 • koszty operacji plastycznej,
 • wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • koszty przekwalifikowania zawodowego, spowodowanego całkowitą niezdolnością do pracy w zawodzie,
 • rehabilitację.

Istnieje również możliwość rozszerzenia ochrony o zdarzenia powstałe w wyniku:

 • zawału serca lub udaru mózgu,
 • uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 • wyczynowego uprawiania sportu.

Z ubezpieczeniem NNW dziecko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową całą dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od miejsca pobytu – w szkole, w domu, w górach i nad morzem. Ubezpieczenie chroni Twoje dziecko m.in. w przypadku:

 • pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zatrucia pokarmowego,
 • pokrycia kosztów rehabilitacji lub leczenia,
 • czasowej niezdolności do nauki,
 • śmierci rodziców,
 • wstrząśnienia mózgu,
 • zdiagnozowania sepsy.
 • ubezpieczenie dla wszystkich dzieci od dnia narodzin do 18. roku życia i osób w wieku do 26. roku życia, kontynuujących naukę w trybie dziennym,
 • szeroki zakres ubezpieczenia dziecka,
 • kilka wariantów ubezpieczenia NNW do wyboru,
 • prosty proces likwidacji szkód,
 • odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku wyczynowego uprawiania sportu,
 • wypłata odszkodowania z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu z progresją.
 • świadczenie nawet do 10 000 zł za naprawę, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • wypłata świadczenia w przypadku pogryzienia przez zwierzęta,
 • odszkodowanie w razie poparzenia i odmrożenia,
 • pokrycie koszów odbudowy stomatologicznej,
 • świadczenie z tytułu uciążliwego leczenia.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) dzieci, młodzieży szkolnej i pracowników placówek oświatowych jest często dodatkowym atutem przy wyborze placówki przez rodziców. Ubezpieczenie takie działa całą dobę i na terenie RP oraz Europy, o ile OWU nie stanowi inaczej.

Może zostać zawarte w formie imiennej lub bezimiennej. Oferowane jest dla: żłobków, przedszkoli, placówek specjalnych, placówek sportowych i szkół podstawowych (gimnazjów).

Ubezpieczenie takie w podstawowym zakresie obejmuje:

 • trwałe inwalidztwo w następstwie NW,
 • śmierć w następstwie NW,
 • śmierć na terenie placówki i następstwie NW (świadczenie wypłacane dodatkowo),
 • złamania kości w następstwie NW,
 • oparzenia i odmrożenia będące następstwem NW,
 • dziennie świadczenia szpitalne związane z leczeniem NNW oraz leczeniem zatrucia pokarmowego,
 • jednorazowy zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy,
 • urazy narządów ruchu (skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia),
 • urazy narządów wewnętrznych,
 • wstrząśnienie mózgu,
 • zawał serca / udar mózgu,
 • rany cięte i szarpane,
 • ukąszenie przez owada,
 • zwrot kosztów wyposażenia lub zakupu wózka inwalidzkiego.

Dodatkowo zakres ten może zostać rozszerzony o następujące klauzule:

 • świadczenie na wypadek śmierci przedstawiciela ustawowego,
 • świadczenie na wypadek zdiagnozowania  nowotworu złośliwego,
 • zwrot kosztów w związku z przekwalifikowaniem zawodowym inwalidy,
 • zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu protez i środków pomocniczych wspomagających proces leczenia,
 • dzienne świadczenie z tytułu rekonwalescencji poszpitalnej,
 • zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zwrot kosztów pogrzebu na wypadek śmierci w wyniku NW,
 • świadczenia progresywne.

Ubezpieczenie NW może zostać zawarte na sumę gwarancyjną od 5 tyś zł do 15 tyś zł.

Przykładowo składka za ubezpieczenie NNW dla żłobka lub przedszkola za każdą osobę na sumę 8 tyś zł wyniesie jedyne 22 zł na rok.

 

Dodatkowo przy takim ubezpieczeniu zawrzeć można ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) pracowników zatrudnionych w placówce.

Ubezpieczenie OC może zostać zawarte na sumę gwarancyjną od 5 tyś zł do 100 tyś zł.

Przykładowo składka dla żłobka lub przedszkola wynosi tylko 5 zł na rok, przy sumie ubezpieczenia 50 tyś zł.

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczenia NNW i OC dla placówek oświatowych, zapraszamy do naszego biura w Garwolinie na ul. Kościuszki 44, lub do kontaktu telefonicznego (728 847 357) lub przez naszą stronę.