Ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw

Ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw pozwalają zabezpieczyć mienie firmy oraz jej interesy na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. 
Ubezpieczenia te pozwalają również na zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników oraz ich rodzin, a także zapewniają ochronę w przypadku podróży służbowych.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla małych i średnich przedsiębiorstw zawierane jest na konkretne sumy gwarancyjne.

Ubezpieczenie:

 • mienie od ognia,
 • mienie od kradzieży,
 • wandalizm,
 • all risks (wszystkie ryzyka, z wyjątkiem wyłączonych w OWU),
 • sprzętu elektronicznego,
 • odpowiedzialności cywilnej,
 • szyb i innych przedmiotów,
 • mienia w transporcie krajowym,
 • ochrona prawna,
 • assistance.

Ubezpieczenia na życie w firmie to z jednej strony sposób na motywowanie pracowników pozapłacowymi świadczeniami, a z drugiej strony wyraz troski o pracownika, który zwiększa renomę i atrakcyjność pracodawcy.

Przykładowe świadczenia z tytułu:

 • śmierć ubezpieczonego,
 • niezdolność do pracy,
 • pogorszenie się stanu zdrowia,
 • śmierć osoby bliskiej,
 • urodzenie się dziecka,
 • osierocenie dziecka,
 • operacja chirurgiczna,
 • pobyt w szpitalu,
 • rekonwalescencja po pobycie w szpitalu,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy,
 • poważne zachorowanie dziecka lub małżonka,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu małżonka lub pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • poważne zachorowanie,
 • świadczenie apteczne,
 • leczenie specjalistyczne,
 • wypłata renty wypadkowej w przypadku ciężkiej i trwałej utraty zdrowia spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.

Ubezpieczenie zdrowia zapewnia bezgotówkowy dostęp do specjalistycznych konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych w ramach prywatnej opieki medycznej i współpracujących placówek.

Programy te obejmują obejmują nowoczesną i kompleksową opiekę medyczną, która może obejmować:

 • nielimitowane konsultacje lekarskie lekarzy specjalistów i krótki termin oczekiwania na wizytę,
 • nielimitowane konsultacje profesorskie dostępne na podstawie skierowania,
 • badania diagnostyczne bez limitów i dodatkowych kosztów za zużyte materiały, czy preparaty np. kontrasty w tomografii komputerowej czy rezonansie magnetycznym,
 • szeroki zakres badań diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, np.:
  • badania USG, EKG, RTG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
  • badania endoskopowe obejmujące gastroskopię, kolonoskopię, rektoskopię
  • badania histopatologiczne, hormonalne, serologiczne, alergologiczne, bakteriologiczne
  • markery nowotworowe, mammografia, biopsja cienkoigłowa
  • nielimitowane badania laboratoryjne: morfologia z rozmazem, badanie kału i moczu,
 • pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne,
 • szczepienia,
 • assistance medyczny,
 • profilaktyka stomatologiczna,
 • protetyka stomatologiczna po wypadku,
 • gwarancja opieki medycznej podczas urlopu i wyjazdów za granicę na podstawie ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą (cały świat),
 • rehabilitacja,
 • infolinia całodobowa,
 • badania i konsultacje lekarskie w okresie przedporodowym,
 • nielimitowane wizyty domowe,
 • rehabilitacja,
 • badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Zakres ochrony może obejmować:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia – pokrycie kosztów leczenia lub zwrot poniesionych wydatków w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
 • assistance – pakiet świadczeń, w ramach których Compensa sfinansuje i zorganizuje pomoc polegającą na m.in. uzyskaniu informacji dotyczących kraju będącego celem podróży, transporcie poszkodowanego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu do kraju. Compensa pokryje również koszty poszukiwań i ratownictwa w przypadku zaginięcia oraz pomocy prawnej
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku
 • ubezpieczenie bagażu – wypłata odszkodowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży bagażu
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas zagranicznego wyjazdu 

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym to produkt, który pomaga Pracownikom objętym programem gromadzić i pomnażać oszczędności na ich przyszłą emeryturę. Zasady funkcjonowania PPE regulują zapisy Ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. 

Pracowniczy Program Emerytalny to nie tylko efektywna i atrakcyjna forma gromadzenia kapitału na przyszłą emeryturę, ale także ochrona życia uczestników Programu przez 24 godziny na dobę w każdym miejscu na świecie. 

Składki podstawowe – odprowadzane przez Pracodawcę – oznaczają realną podwyżkę wynagrodzenia Pracowników, przy mniejszych kosztach po stornie firmy. 

PPE inicjowane są w zakładach pracy przez Pracodawców, za zgodą reprezentacji pracowników. Uczestnikiem Programu może być każdy pracownik, spełniający warunki określone w umowie zakładowej. 

Rozszerzenie umowy grupowego ubezpieczenia na życie o umowę dodatkową z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym może stanowić alternatywę dla Pracowniczego Programu Emerytalnego. 
Dodatkowo, zapewnia Pracodawcy możliwość zbudowania programu motywacyjnego dla Pracowników a Pracownikom – narzędzie do gromadzenia środków na realizację krótko lub długoterminowych celów. 
Umowa dodatkowa dotycząca Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego to produkt, w którym Ubezpieczony ma dostęp do szerokiego wachlarza funduszy.

 • finansowanie składki w różnej wysokości dla wybranych grup pracowników
 • dostęp do indywidualnego rachunku zapewniającego możliwość sprawdzenia stanu rachunki i złożenia dyspozycji przez 24h na dobę
 • dostęp do bieżących informacji o rynkach inwestycyjnych
 • narzędzia ułatwiające dobór odpowiedniej strategii inwestycyjnej