Ubezpieczenia dla korporacji

Ubezpieczenia dużych podmiotów to przede wszystkim specjalistyczne ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa, odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz ubezpieczenie mienia w transporcie. Ubezpieczenia korporacyjne pozwalają również na zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników oraz ich rodzin, a także zapewniają ochronę w przypadku podróży służbowych.

Specjalistyczne ubezpieczenia majątku firmy.

 • Ubezpieczenia mienia i utraty zysku (Ochrona świadczona jest na zasadach ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk (all risks) lub ognia i innych zdarzeń losowych (m.in. od kradzieży z włamaniem). Może obejmować: budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie, szyby i inne tłukące się przedmioty, środki obrotowe, mienie osób trzecich, nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne, mienie pracownicze.).
 • Ubezpieczenia maszyn i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego (Ochrona działa zarówno w czasie aktywnej pracy maszyn oraz w czasie przestoju, konserwacji i transportu. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego to zabezpieczenie urządzeń elektronicznych od uszkodzeń i zniszczeń powstałych wskutek m.in. niewłaściwej obsługi, działań osób trzecich, zdarzeń losowych czy błędów w konstrukcji.).
 • Ubezpieczenia budowy i montażu (Ryzyko budowy może obejmować: roboty kontraktowe, sprzęt, wyposażenie, maszyny budowlane. Natomiast ryzyko montażu obejmuje m.in. roboty kontraktowe, instalacje lub maszyny będące przedmiotem montażu, sprzęt, wyposażenie, mienie otaczające, maszyny budowlane.).
 • Ubezpieczenia transportowe (Zabezpieczenie przewożonego mienia od wszelkich ryzyk (all risks) lub od ryzyk nazwanych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz odpowiedzialność cywilna spedytora.)
 • OC działalności (Zabezpiecza majątek Przedsiębiorcy przed zobowiązaniami finansowymi wynikającymi z konieczności naprawienia szkody osobie trzeciej lub w mieniu tej osoby w związku z posiadaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa.).

Przedmiotem jest zdrowie i życie pracowników. Ubezpieczenie to pozwala także na objęcie ochroną ubezpieczeniową najbliższej rodziny pracownika.

Ubezpieczenie życia pracowników zapewnia ochronę:

 • życia pracownika (takie jak: śmierć, śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego, śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy)
 • zdrowia pracownika (takie jak: trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy, pobyt w szpitalu, rekonwalescencja po pobycie w szpitalu, leczenie specjalistyczne, operacja chirurgiczna, poważne zachorowanie)
 • życia i zdrowia osób bliskich pracownikowi (takie jak: śmierć małżonka, trwały uszczerbek na zdrowiu małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku, poważne zachorowanie małżonka, osierocenie dziecka, poważne zachorowanie dziecka, śmierć rodzica lub śmierć teścia)

Ubezpieczenie zdrowia zapewnia bezgotówkowy dostęp do specjalistycznych konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych w ramach prywatnej opieki medycznej i współpracujących placówek.

Programy te obejmują obejmują nowoczesną i kompleksową opiekę medyczną, która może obejmować:

 • nielimitowane konsultacje lekarskie lekarzy specjalistów i krótki termin oczekiwania na wizytę,
 • nielimitowane konsultacje profesorskie dostępne na podstawie skierowania,
 • badania diagnostyczne bez limitów i dodatkowych kosztów za zużyte materiały, czy preparaty np. kontrasty w tomografii komputerowej czy rezonansie magnetycznym,
 • szeroki zakres badań diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, np.:
  • badania USG, EKG, RTG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
  • badania endoskopowe obejmujące gastroskopię, kolonoskopię, rektoskopię
  • badania histopatologiczne, hormonalne, serologiczne, alergologiczne, bakteriologiczne
  • markery nowotworowe, mammografia, biopsja cienkoigłowa
  • nielimitowane badania laboratoryjne: morfologia z rozmazem, badanie kału i moczu,
 • pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne,
 • szczepienia,
 • assistance medyczny,
 • profilaktyka stomatologiczna,
 • protetyka stomatologiczna po wypadku,
 • gwarancja opieki medycznej podczas urlopu i wyjazdów za granicę na podstawie ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą (cały świat),
 • rehabilitacja,
 • infolinia całodobowa,
 • badania i konsultacje lekarskie w okresie przedporodowym,
 • nielimitowane wizyty domowe,
 • rehabilitacja,
 • badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Zakres ochrony może obejmować:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia – pokrycie kosztów leczenia lub zwrot poniesionych wydatków w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
 • assistance – pakiet świadczeń, w ramach których Compensa sfinansuje i zorganizuje pomoc polegającą na m.in. uzyskaniu informacji dotyczących kraju będącego celem podróży, transporcie poszkodowanego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu do kraju. Compensa pokryje również koszty poszukiwań i ratownictwa w przypadku zaginięcia oraz pomocy prawnej
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku
 • ubezpieczenie bagażu – wypłata odszkodowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży bagażu
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas zagranicznego wyjazdu 

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym to produkt, który pomaga Pracownikom objętym programem gromadzić i pomnażać oszczędności na ich przyszłą emeryturę. Zasady funkcjonowania PPE regulują zapisy Ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. 

Pracowniczy Program Emerytalny to nie tylko efektywna i atrakcyjna forma gromadzenia kapitału na przyszłą emeryturę, ale także ochrona życia uczestników Programu przez 24 godziny na dobę w każdym miejscu na świecie. 

Składki podstawowe – odprowadzane przez Pracodawcę – oznaczają realną podwyżkę wynagrodzenia Pracowników, przy mniejszych kosztach po stornie firmy. 

PPE inicjowane są w zakładach pracy przez Pracodawców, za zgodą reprezentacji pracowników. Uczestnikiem Programu może być każdy pracownik, spełniający warunki określone w umowie zakładowej. 

Rozszerzenie umowy grupowego ubezpieczenia na życie o umowę dodatkową z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym może stanowić alternatywę dla Pracowniczego Programu Emerytalnego. 
Dodatkowo, zapewnia Pracodawcy możliwość zbudowania programu motywacyjnego dla Pracowników a Pracownikom – narzędzie do gromadzenia środków na realizację krótko lub długoterminowych celów. 
Umowa dodatkowa dotycząca Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego to produkt, w którym Ubezpieczony ma dostęp do szerokiego wachlarza funduszy.

 • finansowanie składki w różnej wysokości dla wybranych grup pracowników
 • dostęp do indywidualnego rachunku zapewniającego możliwość sprawdzenia stanu rachunki i złożenia dyspozycji przez 24h na dobę
 • dostęp do bieżących informacji o rynkach inwestycyjnych
 • narzędzia ułatwiające dobór odpowiedniej strategii inwestycyjnej